Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Novinky
18.09.2018
Rozdelenie škatulienok do kategórií
Pre ľahšiu orientáciu v ponuke škatulienok sme sa rozhodli vytvoriť kategórie - pre ňu, pre neho a pre pár. Veríme, že Vám to uľahčí hľadanie vhodného... čítať celé
Zobraziť všetky novinky
  1. Úvod
  2. Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

Do tejto sekcie vyplňte obchodné podmienky vášho e-shopu.

Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia platnými zákonmi SR. Pozorne si prečítajte obchodné podmienky pred nákupom na tejto stránke.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.skatulienka.sk je:

Ing. Soňa Rakúsová

Hlinícka 182/33

919 26 Zavar

IČO: 51448190

DIČ: 1072213890

 

1. Objednávka

Tovar uverejnený na našich stránkach si môžete objednať on-line priamo na našom internetovom obchode, alebo formou e-mailu na adrese : skatulienka@gmail.com, prípadne telefonicky na čísle +421908 081 577. V prípade objednávania formou e-mailu je potrebné uviesť presný názov výrobku, požadované množstvo a vašu presnú adresu s telefónnym číslom. Okrem toho špecifikujte aj želaný spôsob dopravy a platby.

V prípade nejasností nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu, alebo na telefónnom čísle +421903 502 897, na ktorom Vám radi odpovieme na vaše otázky.

 

2. Povinnosti predávajúceho

Našim zákazníkom sa zaväzujeme dodať objednaný tovar v požadovanom množstve a v kúpnej cene, ktorá je platná v deň odoslania objednávky.

Všetok tovar, ktorý predávame na našom internetovom obchode vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

Zároveň však nezodpovedáme za:

  • poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou;

  • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou;

  • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi.

 

3. Povinnosti kupujúceho

Zákazník (kupujúci) sa odoslaním objednávky zaväzuje:

  • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať jeho stav a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť.

  • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 

4. Ceny, platobné a dodacie podmienky

Ceny uvedené na internetovom obchode www.skatulienka.sk sú platné v čase objednania tovaru

a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny titulu v budúcnosti.

Cena uvedená na e-shope je konečná, nie sme platcami DPH. K cene tovaru bude pripočítané poštovné v zmysle ďalších ustanovení našich obchodných podmienok.

Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného na internetovej stránke www.skatulienka.sk, alebo do vypredania zásob.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.

Po prijatí vašej objednávky vám príde potvrdzujúci email o tom, že vaša objednávka bola prijatá. V prípade, že tento email vám neprišiel, prosím, skontrolujte, či ste zadali správnu emailovú adresu, skontroluje si priečinok SPAM alebo nás kontaktujte. Objednávka sa stáva záväznou až po jej potvrdení predávajúcim.

Prijaté objednávky budú vybavené nasledujúci pracovný deň. Po pripísaní peňažných prostriedkov na náš bankový účet alebo po prijatí potvrdenia o úhrade je objednávka odoslaná najneskôr v nasledujúci pracovný deň.

Uvedené neplatí v prípade, že bola vopred ohlásená dovolenka alebo iný dôvod pre nevybavenie objednávok. V takomto prípade bude zároveň oznámený dátum, kedy budú všetky prijaté objednávky vybavené.

V prípade, že Vami požadované množstvo a druh tovaru (uvedené v objednávke) nebude možné dodať v súlade s dodacími podmienkami, budeme Vás kontaktovať telefonicky alebo mailom s návrhom riešenia.

Pri každej dodávke tovaru vystaví predávajúci faktúru, ktorú pošle kupujúcemu elektronickou poštou.

Ak zákazník neuhradí objednaný tovar do 3 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme, predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Dodaný tovar má dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej doby trvanlivosti kontaktuje pred dodaním predávajúci telefonicky alebo e­mailom kupujúceho a tovar dodá až po súhlase kupujúceho. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. Predávajúci o tejto situácii upovedomí kupujúceho v čo možno najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru. Ak sa predajcovi tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcemu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na kupujúcim určený bankový účet.

5. Poštovné

Objednávky sú odosielané prostredníctvom Slovenskej pošty ako balík na poštu alebo ako balík na adresu.

Osobný odber tovaru je možný iba v prípade platby vopred prostredníctvom bankového prevodu a po vzájomnej dohode na adrese:

skatulienka.sk
Hlinícka 182/33
Zavar

 

Výška poštovného závisí od zvoleného spôsobu dopravy.

Spôsob platby

Balík na poštu

Balík na adresu

platba vopred na účet

2,70 €

3,90 €

 

Uvedené ceny sú platné iba pre dopravu v rámci Slovenskej republiky. Pre informácie o cenách dopravy do zahraničia nás kontaktujte na skatulienka@gmail.com.

 

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci urobiť písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a dôvod odstúpenia od zmluvy.

Písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné zaslať e-mailom na adresu: skatulienka@gmail.com alebo poštou na adresu: Ing. Soňa Rakúsová, Hlinícka 182/33, 919 26 Zavar.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy nesmie byť poškodený ani používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom Kupujúci odovzdá všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

Odstúpiť od zmluvy nie je možné u tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na bankový účet určený kupujúcim.

Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru.

Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Všetky náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

 

7. Reklamácia tovaru

Reklamovať tovar je možné aj v prípade, že dodaný tovar nezodpovedá tovaru objednanému. Predávajúci je povinný tento nedostatok odstrániť a to výmenou tovaru alebo poskytnutím zľavy na chybne dodaný tovar.

Ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola chyba bezplatne, včas a riadne odstránená, prípadne právo na výmenu chybného tovaru. V prípade, že takýto postup nie je možný, kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Ak sa jedná o chybu neodstrániteľnú, brániacu tomu, aby bol tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu chybného tovaru, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Ak sa jedná o chybu neodstrániteľnú, nebrániacu tomu, aby bol tovar riadne užívaný, má kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Toto neplatí v prípade, že tento nedostatok bol pred kúpou známy a kupujúci bol o ňom vopred informovaný a súhlasil s ním.

Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku je možné uplatniť na adrese internetového obchodu www.skatulienka.sk pričom náklady spojené s doručením tovaru hradí kupujúci.

K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť písomnú reklamáciu vrátane popisu reklamácie, návrhu na vybavenie reklamácie, kópiu dokladu o nákupe (faktúru), prípadne zápis o škode, ak k poškodeniu došlo počas prepravy.

Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 kalendárnych dní od jej písomného doručenia.

 

8. Ochrana osobných údajov a ochrana spotrebiteľa

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Meno, priezvisko a adresa je potrebná, aby bolo možné doručiť objednávku a pre účely fakturácie a účtovníctva. Prípadná ďalšia adresa je potrebná pre účely doručenia objednávky, ak si kupujúci zvolil na zaslanie inú ako fakturačnú adresu.

Adresa elektronickej pošty (e-mail) je využívaná na doručenie informačných e-mailoch o stave objednávky a doručenie elektronickej faktúry. Pre informácie v akom stave je preprava zásielky ju používa i Slovenská pošta (v prípade balíka na poštu).

Telefónne číslo sa spracúva pre účely vybavenia objednávky. Predávajúci bude kupujúceho kontaktovať iba v odôvodnených prípadoch a kvôli urýchleniu komunikácie (napr. chybné zadanie adresy doručenia, výpadok tovaru a pod.). Pre informácie v akom stave je preprava zásielky ho používa i Slovenská pošta (v prípade balíka na poštu).

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Môj účet.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené iba týmto tretím stranám:

  • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S, za účelom doručenia Vašej zásielky ak ste si zvoli zaslanie Slovenskou poštou.

 

9. Záverečné ustanovenia 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 1.4.2018 . Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.skatulienka.sk

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.